0
بودجه ۱۴۰۱ (هزار ریال)
0
بودجه ۱۴۰۰ (هزار ریال)
0
پرسنل

معرفی سامانه سامانه

سامانه شفافیت شهرداری نجف شهر با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری نجف شهر از تاریخ 17 اسفند ماه 1401 آغاز به کار کرده است.

میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه

وصولی قطعی سال ۱۴۰۰
70%
وصولی قطعی سال ۱۴۰۱
50%

off canvas menu